Kyoo no kurasu ni ikemasen.

Sensei,
先生、
Sumimasen. 
すみません。
Denwa o tsukaimasen.
電話を使いません。
電話をしましたが、話し中でした。
Kyoo no kurasu ni ikemasen.
今日のクラスに行けません。
Mada watashi wa shigoto o shite imasu.
まだ 私は 仕事をしています。
Kore wa watashi no shigoto no "email" desu.
これは 私の仕事のイーメールです。
Watashi no dooryoo wa ame ga takusan furimashita node kuruma ga konde imasu.
私の同僚は 雨がたくさん降りましたので 車が混んでいます。
同僚から、雨のために車が混んでいると連絡がありました。 
Kinyoobi, kurasu ni kite mo ii desu ka.
金曜日、クラスに来てもいいですか。
金曜日、クラスに行ってもよろしいですか。
5:00 ka 5:30 de kite mo ii desu ka.
五時 か 五時半で 来ても いいですか。
五時か五時半に行ってもよろしいですか。
Watashi ni "email" suru onegaishimasu.
私に イメールする お願いします。
イーメール、お願いします。/ イーメール頂けますか。
Watashi no uchi no "email" wa ii desu.
私の家のイメールは いいです。
職場からイーメールをしています。自宅にイーメールを頂けますか。
Mata, sumimasen.
又、すみません。
たびたび御迷惑もおかけします。よろしくお願いします。
Cary
キャーリ

This entry was posted in Daily Sketch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s